Garima Dental 
Uttar Dhoka, Kathmandu
9801336825

Garima Dental 
Mahalaxmisthan, Lalitpur
9801833512